A̱byinkhap (á̱kpa: bibyin khap) yet a̱vwuo kya nang á̱ khap a̱ni. Ka̱ doot á̱ mba̱ng nyám ma̱ a̱byin khap meang.

Bibyinkhap swanta, OWID

Ya̱fang jhyuk