Tazwa Wukipedia
"Nyia̱ a̱di̱dam tazwa swanta hu nang kuzang a̱tyubishyi na maai a̱ sa̱u a̱kuu a̱mgba̱m lyen ma̱sa̱t a̱ni. Yong nzi̱t hu, huhwa hu." — Á̱lyiat a̱ma̱bwoi Sotbeang Wukimedia na

Wukipedia yet a̱gban lyen wa nang konyan wa maai a̱wot a̱yaamiliyon wa ka̱n jhyuk nggu.

Jat Wukipedia ja yet ku yet a̱gban lyen nang á̱niet ma̱ a̱di̱di̱t na shyia̱ ma̱ sa̱t a̱ni a̱ byia̱ nkhang tazwa a̱mgba̱m si̱sa lyen a̱ni. Sotbeang Wukimedia ja li̱n-a̱ma nggu a̱wot si̱ byia̱ nkyangmami nang á̱ maai á̱ jhyuk ma̱sa̱t a̱ni. A̱lyoot ka "Wukipedia" yet kyiai swáng a̱lyiat ji wuki (ku yet lyennkyangta̱m mat jhyi a̱ka̱ma̱ntei á̱ nyia̱ ta̱m ndung ma̱ng á̱na a̱ni, neet di̱ swang a̱lyiat Hawaii ji wiki, ji̱ fa "a̱nggang") a̱ni ma̱ng encyclopedia (a̱gban lyen di̱n Shong). A̱yaati̱kut Wukipedia ni̱ beang á̱nietfang ba ma̱ng a̱ka̱fwuop ba̱ tyai mba vak ncong ngwat a̱meang a̱ni ma̱ng nkhang njhyang.

Wukipedia yet ta̱m hwa nang á̱niet ma̱ a̱di̱di̱t á̱ nwai teang mba a̱ni ba̱ si̱ sang lyulyoot tung mbwak nyia̱ a̱ni. Konyan a̱ maai shyia̱ a̱wat a̱ nwuo ma̱ a̱cyetaneang ka a̱wot a̱ si̱ byia̱ a̱bun nang gu ku mbwuo a̱ni bah a̱ na maai a̱ lyuut a̱wot a̱ ka shai nkyang mami a̱yaati̱kut Wukipedia ba a̱wot ta̱fwat jhyang nshyia̱ nang á̱ ka nvwuong á̱niet jhyuk hu á̱ nvwuong dam á̱ghyang á̱niet ma̱ng za̱kwa byian nkyang.

Neet nang á̱ ku ntsa nhu mi̱ Zwat Jhyiung 15, 2001 a̱ni, Wukipedia ku laai ku si̱ shi si̱ yet a̱ma̱ntei ya̱fang swanta ka̱ swak ma̱ng shi a̱ni, ku kwak á̱nietcen ba̱ byia̱ nkyangta̱m vwuon miliyon 1.7 kuzang zwat Ta‌̱mpi‌̱let:As of. Mi̱ di̱ yong huni ku byia̱ si̱ ku swak Lua error in Module:ConvertNumeric at line 575: Invalid decimal numeral. di̱ lilyem ku swak 300 a̱ni, mbeang 1,109 a̱yaati̱kut di̱n Tyap ma̱ng á̱nietjhyet ba̱ nyian ta̱m ba̱ swak 30 á̱nietjhyet a̱ni mi̱ zwat ji̱ swak a̱ni.

Á̱ kwang kuntyin á̱di̱dam Wukipedia á̱ si̱ tyia̱ di̱ tsutsuung tswuon. Sot-á̱niet Wukipedia ji ku jhyi á̱lyiat kwai-nfwuo-á̱niet ma̱ng nkyang kwak a̱son, nang byia̱ a̱meang nwai yet jhyiung di̱ ta̱fwat jhyet ji a̱ni.

Á̱ nwuak konyan a̱wat gu mbeang ku gu jhyuk swáng a̱lyiat, ngya̱fang, nghwughwu, ma̱ng nyinyiit shei nkhang jhyang a̱ji. Kyang hu á̱ nwuak a̱ni yet a̱tsatsak a̱ swak a̱tyu a̱ nwuak wu. Ka̱ ku na ba̱ng a̱byin ku yong, ta hwa kyangmami hu ku yong a̱pyia̱ nhu di̱ mi̱n ya̱fa̱k a̱ka̱wat ma̱ng lyuut mbwak a̱ghyang a̱niet tazwa á̱niet nswuan ku bye byia̱ a̱cucuk bah. Ta hwa ku nat ca̱caat ma̱ng á̱lyiat kwai-nfwuo-á̱niet Wukimedia, bi̱ri̱ng ma̱ng yet si̱ á̱ maai cat cucuk nhu á̱ shyia̱ mi̱ a̱tyin nkhang ka̱ byia̱ cucuk a̱ni. A̱di̱dam a̱tyujhyuk ma̱ng nwuak a̱cucuk nggu wu ma̱ng zop ji nang á̱ ku bu-nwuan a̱ni bah na ba̱ng a̱vwuo a̱ yong. Jhyet si̱ mi̱n byian Wukipedia, ma̱nang kyanglilyiit nhu hu tyei jhyuk nghyuap ku nwai vwuo a̱khwu, a̱wot a̱di̱di̱t á̱tat-a̱ghyi mi̱ jhyuk ni̱ nwuan ba̱ li nyia̱ á̱ nyia̱ njhyuk á̱ mbeang kyang hwa. Begin by simply clicking the Edit button at the top of any editable page!

Wikipedia differs from printed references in important ways. It is continually created and updated, with articles on new events appearing within minutes rather than months or years. Because everyone can help improve it, it has become more comprehensive than any other encyclopedia. In addition to the quantity of its articles, its contributors work on improving their quality, removing and repairing misinformation and other errors. Over time, articles tend to become more comprehensive and balanced. Because anyone can edit them, they may contain undetected misinformation, errors or vandalism. Readers who recognize this can obtain valid information (see Wikipedia:Researching with Wikipedia) and fix the articles. Given enough eyeballs, all bugs are shallow!

Ta‌̱mpi‌̱let:Basic information Ta‌̱mpi‌̱let:Wikipedia community Ta‌̱mpi‌̱let:Wikipedia policies and guidelines Ta‌̱mpi‌̱let:Wukipedia