A̱da̱dei ma̱to

kyangcung nvak ku san cet da̱ a̱vwuo ma̱to nang á̱ jhyi ku kwok a̱tyuluk ma̱ng á̱nietcyet ma̱ a̱da̱dei


A̱da̱dei ma̱to (ku a̱tomobat) yet kyangcung ma̱to a̱ti̱tak a̱naai hwa nang á̱ nyia̱ ta̱m ma̱ng a̱nggu di̱ shyei á̱niet neet da̱ a̱vwuo a̱nyiung naat da̱ a̱vwuo a̱ghyang. Wa̱i a̱cyuang a̱yaama̱to ma̱ a̱di̱di̱t nnyia̱ ba̱ yet nkyangcung na̱ tyong mi̱ nvak nia, na̱ saai tsi̱tsak a̱tyonyiung ba̱ng si̱ tat á̱niet a̱ni̱nai, byia̱ a̱ti̱tak a̱naai a̱wot si̱ kyiak á̱nietbishyi swak nkyang.[1]

a̱da̱dei ma̱to
Tafakyangcung ma̱to, multi-track vehicle, road vehicle Jhyuk
Yet kaproad transport Jhyuk
Byia̱ ta̱mmotorized private transport, taxi, transport, passenger transportation Jhyuk
Has effectcar collision, travel, convenience Jhyuk
A̱tyuya̱taat ku a̱tyubwoiFerdinand Verbiest Jhyuk
Time of discovery or invention1884 Jhyuk
Contributing factor ofcarbon dioxide emissions, air pollution Jhyuk
Physically interacts withvak, pedestrian Jhyuk
Designed to carrymotor vehicle driver, passenger, cargo Jhyuk
Described at URLhttps://neal.fun/earth-reviews/cars Jhyuk
Hashtagcar Jhyuk
Byia̱ za̱kwaautomobile model Jhyuk
Nkhanghistory of the automobile Jhyuk
Used bymotor vehicle driver Jhyuk
Nta̱minternal combustion engine, electric motor Jhyuk
Less thantruck, bus Jhyuk
Maintenance methodauto maintenance Jhyuk
Unicode character🚗, 🚘 Jhyuk
A̱cyuang a̱yaama̱to ma̱ng a̱ca̱cet a̱yaama̱to luk kai a̱gba̱ndang vak á̱ ka̱u a̱feang a̱ni, Highway 401 ma̱ a̱keang Ontario, Ka̱na̱da.

Mi̱ sa̱ncuri 20 wu wa nang á̱ tsa nnyia̱ ta̱m ma̱ng a̱cyuang ma̱to mami a̱mgba̱m swanta hu.

Ya̱fang

jhyuk
  1. Fowler, H. W.; ma̱ng Fowler, F. G. (Jhy.) (Ri̱jista 1976). book Pocket Oxford Dictionary (di̱n Shong). Oxford University Press. ISBN 978-0198611134.

A̱ka̱fwuop nta

jhyuk