A̱ngam A̱sa̱khwot Parsi wu (La̱ra̱ba: خلیج فارس, Xalij-e Fârs; a̱di̱di̱r bwan Shong: Gulf of Fars), yet kyai a̱sa̱khwot Meditaroniya hwa di̱ fam a̱byin Jenshyung A̱siya. A̱ yet bwak Kyai A̱sa̱khwot A̱rabiya (A̱ngam A̱sa̱khwot Oman) huhwa, di̱n vak A̱na̱nwuai A̱sa̱khwot Hormuz ka ka̱ myian tsi̱tsak Iran di̱ fam a̱za-a̱tyin hu ma̱ng Li̱m-a̱byin A̱rabiya hu di̱ fam a̱tak-jenshyung hu.[1] Delta a̱ghyui Shatt al-Arab ji si̱ bwuo lang khwong a̱sa̱khwot fam a̱za-jenshyung hu.

A̱ngam A̱sa̱khwot Parsi ma̱ A̱tyetuk neet di̱ ISS, 2020. Á̱ ku tyai a̱ca̱cet a̱ka̱keang na mi̱ ghwughwu hu.
A̱ngam A̱sa̱khwot Parsi wu

Ya̱fang jhyuk

  1. United Nations Group of Experts on Geographical Names (2012-10-03). "Working Paper No. 61" (di̱n Shong). 23rd Session, Vienna, 28 March – 4 April 2006.