A̱swang

tutu/nyuo nang á̱niet kwai a̱ni

A̱swang ka (á̱kpa: a̱ka̱swang na) yet tutu/nyuo hwa ma̱ a̱li, tutu/nyuo hu yet si̱ khat nda nia. A̱swang yet tutu a̱bala̱lang, a̱ja wa á̱ nshai nkyangkhwi, a̱ja wa á̱ nniat kyang ku yet si̱ niat a̱ni.

a̱swang
Simbavati4.jpg
Subclass oftutu, a̱vwuonkwai Jhyuk
Byia̱ ta̱mnda, wam Jhyuk
A̱swang a̱ghyang ma̱ a̱byin Jami̱ni (1910)
A̱swang hotel a̱ghyang ma̱ a̱byin Afrika A̱tak

Ya̱fangJhyuk