Ban yet nyeak kyang hwa yong ka̱tsak ma̱ng a̱ti̱tak mbeang mbwak.

Á̱nietban a̱fan tazwa Valkyrie ma̱ The Roaches mi̱ Staffordshire, Nggi̱lan.
A̱tyuban taan a̱ ban ma̱ng a̱ka̱khwon taan ma̱ng a̱kwatak sa̱kan.

Ya̱fangJhyuk