Bwang hu hwa yet a̱shyim vap. Ku yet mbyin nia ma̱ng nkyang jhyang nang lyem nang á̱ ku kyiai ndung ma̱ng a̱sa̱khwot a̱ni.

A̱kwatak nza ba̱ byia̱ bwang a̱ni

Ya̱fangJhyuk