Dyang ji (á̱kpa: dyidyang ji) ja shyia̱ tsi̱tsak a̱gbi̱gbang ma̱ng a̱ga̱sat a̱ vwuoi a̱ti̱tak ma̱ng á̱kum nvam ka.

Dyang a̱tyubishyi ji

Ya̱fangJhyuk