Google

sot-nta̱m lyennkyangta̱m A̱merika ji̱ shyia̱ bibyin ma̱ a̱di̱di̱t ma̱ng tyantung mi̱ Mountain View, Kalifoniya, MS

Google LLC yet sot-nta̱m lyennkyangta̱m Amerika jhyang ja ji̱ shyia̱ bibyin ma̱ a̱di̱di̱t a̱ni ji̱ khap a̱pyia̱ nji sak di̱ fam khwo ma̱ng a̱yaaprodok nkyang na̱ byia̱ a̱meang ma̱ng a̱cyetaneang, nang lyennkyangta̱m shei-kaswuo a̱zalang, fwuontswam zop ghyang, fang fi̱fang á̱ni̱nian, kyanglilyiit, ma̱ng kyangkpa̱u. Á̱ fa nji ji̱ yet jhyiung di̱ a̱ca̱cet susot-nta̱m lyennkyangta̱m ji a mbeang Amazon, Facebook, ma̱ng Apple.[1][2][3][4][5][6][7][8]

A̱lama a̱bwuang Google neet 2015
Tyantung Google, Googleplex ji

Ya̱fang

jhyuk
  1. Rivas, Teresa "Ranking The Big Four Tech Stocks: Google Is No. 1, Apple Comes In Last" (di̱n Shong). www.barrons.com.
  2. Ritholtz, Barry (Zwat Swak 31, 2017). "The Big Four of Technology". Bloomberg L.P.
  3. "What is GAFA (the big four)? - Definition from WhatIs.com". (di̱n Shong) WhatIs.com.
  4. Company – Google January 16, 2015
  5. Google Founded By Sergey Brin, Larry Page... And Hubert Chang?!? InformationWeek ,UBM plc, September 24, 2008 .
  6. Locations— Google Jobs September 27, 2013
  7. Larry Page steps down as CEO of Alphabet, Sundar Pichai to take over CNBC, 3 December 2019
  8. Google employees are forming a union January 4, 2021