Tswa a̱jijak yet a̱na̱khwu a̱vwuo wa nang a̱sa̱khwot nsaan ani. A̱wot mat a̱nia, nkyang nswuan nang á̱ga̱fi̱p ma̱ng nyám ni̱ nswuo a̱bung ba̱ swan a̱ja.

Ya̱fangJhyuk