Zuk (á̱kpa: zúk) yet sot á̱kwop jhyang ja ji̱ saat zwá ma̱ a̱gba̱mgbam a̱ni, nang á̱ khap ba̱t mi̱ swanta hu nang a̱sai kyayak ku yak a̱ni mat shyiat kyayak tsuung nyám ma̱ng á̱nietbishyi.


Zuk a̱sa̱khwot a̱tsatsak nfang bagina mi̱ kyai ghyang

Ya̱fang jhyuk