A̱byin Caina ku Si̱n (Caina: 中国, Zhōngguó á̱ fa A̱byin A̱ka̱wa̱tyia̱; Shong: China), á̱ lyen ma̱ng a̱lyoot a̱gwomna̱ti ka nang Ri̱pobi̱lik Á̱niet Caina, RÁ̱C wu (Caina: 中华人民共和国, Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó; Shong: People's Republic of China, PRC) a̱ni, yet a̱byin kya di̱ fam a̱byin A̱tyin A̱siya. Ka̱ yet a̱byin muna̱pyia̱ ri̱pobi̱lik soshyalis a̱si̱ sot kwai-nfwuo á̱niet jhyiung kya nang Sot kwai-nfwuo-á̱niet Komunis Caina (SkKC) (Shong: Communist Party of China, CPC) ja nkwak nka a̱son ka. A̱byin Caina kya byia̱ shi á̱niet ku swak mi̱ swanta hu, a̱wot á̱niet nka ba si̱ swak biliyon 1.4. A̱byin Caina khwi jen kidee jhyiung ja nang á̱ sak UTC+08:00 a̱ni, shimba a̱yaazoni njen a̱fwuon bya ka̱ teak tazwa mba, ka̱ si̱ byia̱ a̱gi̱gak a̱byin ma̱ng bibyin 14 ghyáng, ka̱ si̱ yet a̱feang mi̱ bibyin ku lan byia̱ a̱gi̱gak ma̱ng bibyin ghyáng a̱ni lilyim a̱byin Roshiya. Ka̱ kup shi kyai a̱byin ku shyia̱ kpa̱mkpaan kilomita a̱ma̱ntanaai miliyon 9.6 (met a̱ma̱ntanaai 3.7), ka̱ si̱ yet a̱byin a̱tat ku a̱naai ka̱ swak mi̱ shi kyai a̱byin mi̱ swanta hu. A̱gwomna̱ti nka ba ka̱u a̱byin ka tyia̱ a̱yaaprovin 23, nfam a̱byin na̱ nyia̱ tyok á̱pyia̱ nna nfwuon, ma̱ng a̱ka̱keang a̱gwomna̱ti Beijhying (a̱keangtung nka ka) a̱naai nang á̱ nyia̱ tyok tazwa nhu di̱di̱r a̱ni, Tyanjhyin, Shanghai (a̱gba̱ndang a̱keang a̱ swak mi̱ shi wu), ma̱ng Congking, a mbeang nfam a̱byin kwak a̱son nfeang nang á̱ ku khap á̱ sak a̱ni: Hong Kong ma̱ng Ma̱ka̱u.

Ri̱pobi̱lik Á̱niet Caina
中华人民共和国 (Caina)
Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó (Pinyin)
Ta̱si̱la a̱byin Caina
Tyiang a̱toot shi a̱byin Caina
A̱lama a̱byin Caina

Ya̱fang

jhyuk


A̱ka̱fwuop nta

jhyuk