Kyangcung

kyang ku shyei á̱nietbishyi, nyám ku mkpa̱t neet a̱vwuo a̱nyiung naat a̱vwuo a̱ghyang

Kyangcung yet tangka̱i mashin hwa ku shyei á̱niet ku kpa̱t neet di̱ tyan jhyiung naat di̱ tyan jhyang. Nkyangcung bye kyiak ghwughwu a̱yaawagon, tsaaí tswam, nkyangcung ma̱to (tsaaí ndong, a̱cyuang a̱yaama̱to, a̱ca̱cet ma̱to, a̱yaabos), nkyangcung a̱junjung ndang tswam (nkyangcung a̱byin, nkyangcung a̱gba̱ndang a̱gaat), nkyangcung a̱sa̱khwot (a̱ca̱cet kukwon a̱wak, kukwon a̱wak), nkyangcung a̱sa̱byin (nkyangcung bwan sukuru, hovakraf), nkyangcung tswazwa (a̱ka̱man tswam, a̱likofta, aerostat) ma̱ng kyangcung kyai tswazwa.[1]

A̱yaabos bya yet vak shyei á̱niet nang ma̱ a̱di̱di̱t khwi a̱ni.

Ya̱fangJhyuk

  1. Halsey, William D. (Editorial Director): MacMillan Contemporary Dictionary, page 1106. MacMillan Publishing, 1979. ISBN 0-02-080780-5