Tsang (nyam)

a̱basa a̱ca̱cet nyám ji̱ ku a̱byin

Tsang ji (á̱kpa: tsáng ji) (sa Crocodylidae) yet a̱gba̱ndang nyam wa gu swan a̱sa̱khwot ma̱ng a̱byin a̱ni, á̱ maai shyia̱ nggu mi̱ koji mami bibyin tropik hu mi̱ Afrika, A̱siya, A̱yaamerika ba ma̱ng A̱strelya.

Tsang a̱ghyui Nail (Crocodylus niloticus)
Tsang a̱sa̱khwot nfak (Crocodylus porosus)

Ya̱fang jhyuk