Burkina Faso

a̱byin di̱ fam-a̱byin Jenshyung Afrika

Ri̱pobi̱lik Burkina Faso
République de Burkina Faso (Fi̱ransa)

A̱keangtung Wagadugu
Shi kyai 274,200 km²
Shi á̱niet 21,510,181 ab. (2020)

A̱bwom a̱byin: "Une Seule Nuit / Ditanyè" (A̱tyetuk A̱nyiung / A̱bwom Swuocet)

A̱byin Burkina Faso (Fi̱ransa: /buʁkina faso/; Shong TM: /bɜːrˌkiːnə ˈfæsoʊ/, A̱M: /- ˈfɑːsoʊ/), yet a̱byin kya nang bibyin ghyáng ku keang di̱ tityak di̱ fam-a̱byin Jenshyung Afrika ka̱ kup shi kyai a̱byin kpa̱mkpaan ma̱ng kilomita a̱ma̱ntanaai 274,200 (met a̱ma̱ntanaai 105,900), a̱wot ka̱ si̱ byia̱ a̱gi̱gak ma̱ng bibyin Mali di̱ fam a̰za-jenshyung hu, Ni̱njer di̱ fam a̱za-a̱tyin hu, Bini di̱ fam a̱tak-a̰tyin hu, Togo ma̱ng Gana di̱ fam a̱tak hu, a mbeang Khwong A̱ta̱m Zwuom hu dḭ fam a̰tak-jenshyung hu. Tyan shi á̱niet Zwat A̱natat 2019 ji mbwak Muná̱pyia̱ Bibyin Swanta hu ku yet 20,321,378 hwa. Á̱ ku ngyei a̱byin ka Ri̱pobi̱lik A̱gba̱ndang Volta wu (1958–1984), á̱ si̱ bu shai a̱lyoot ka naat "Burkina Faso" ma̱ a̰tuk mam 4 Zwat A̱ni̱nai 1984 mbwak A̱kwak a̱son a̱byin Thomas Sankara. Á̱ lyen mman a̱byin na nang A̱burkinabé ku A̱burkinabè, a̱wot a̱keangtung a̱byin ka ma̱ng a̱gba̱ndang a̱keang a̱ swak ma̱ng shi si̱ yet Wagadugu. Mat tyok á̱nietcen Fi̱ransa ma̱ a̱byin ka gbangbang, a̱lyem a̱gwomna̱ti ma̱ng a̱bwuang a̱byin ka, kikya yet a̱lyem Fi̱ransa. Da̱ a̱kwonu a̱kya, 15% a̱mgba̱m á̱niet a̱byin ba ma̱nyin, bibya lyiat da̱ a̱tsak a̱lyem Fi̱ransa wu nci̱ri̱ng. Á̱ mbyia̱ á̱kak lilyem 59 nang á̱ lyiat ma̱ a̱byin Burkina, a̱wot a̱si̱ ka nang á̱ lan lyiat a̱swak kuzang a̱tuk ma̱ a̱ka̱sa, kikya yet Mooré, a̱lyem A̱burkinabé kpa̱mkpaan ma̱ng 50%.

Ya̱fang

jhyuk