Eritrea

a̱byin di̱ fam-a̱byin A̱tyin Afrika

Si̱tet Eritrea

A̱keangtung A̱si̱mara
Shi kyai 117 600 km²
Shi á̱niet 3 600 000 - 6 700 000 ab.

A̱bwom a̱byin: "Ertra, Ertra, Ertra]]"
("Eritrea, Eritrea, Eritrea")

A̱byin Eritrea (Shong: /ˌɛrɪˈtreɪə, ˌɛrɪˈtriːə/), á̱ lyen ma̱ng a̱lyoot a̱gwomna̱ti ka nang Si̱tet Eritrea ji (Shong: State of Eritrea) a̱ni, yet a̱byin kya di̱ fam-a̱byin A̱tyin Afrika, a̱wot a̱keangtung nka ka (ma̱ng a̱gba̱ndang a̱keang a̱ swak mi̱ shi nka wu) si̱ yet A̱si̱mara. Ka̱ byia̱ a̱gi̱gak ma̱ng Ityopya di̱ fam a̱tak hu, Sudan di̱ fam jenshyung hu, ma̱ng Ji̱buti di̱ fam a̱tak-a̱tyin hu. Nfam a̱byin a̱za-a̱tyin ma̱ng a̱tyin Eritrea byia̱ a̱junjung lang khwong kyai a̱sa̱khwot ku hyia̱k A̱shong Kyai A̱sa̱khwot hu a̱ni. A̱byin ka byia̱ a̱mgba̱m shi kyai a̱byin ku shyia̱ kpa̱mkpaan kilomita a̱ma̱ntaa̱naai 117,600 (met a̱ma̱ntaa̱naai 45,406), si̱ a̱hwa si̱ shyia̱ dundung ma̱ng Sot Bibyin A̱ka̱wa̱tyia̱ A̱sa̱khwot Dahlak ji ma̱ng A̱byin A̱ka̱wa̱tyia̱ A̱sa̱khwot Hanish ma̱ a̱di̱di̱t ka.

Ya̱fang

jhyuk